Het college van de gemeente Voorschoten overweegt om het grondbedrijf van de gemeente af te schaffen.

Wat is wijsheid? Een belangrijk instrument dat gemeenten van oudsher koesterde om grondbeleid (actieve rol) te kunnen voeren is het grondbedrijf. Deze rol is met het verbeterde kostenverhaalsinstrumentarium in de Wro (2008) en de grote verliezen op grondbedrijven aan het veranderen. Maar ook de gemeente Voorschoten heeft nog meerdere percelen grond in eigendom, dus het volledig afstappen van de actieve rol en het grondbedrijf zou voorlopig een theoretische discussie moeten zijn. Bij veel gemeenten wordt nog steeds door het grondbedrijf bouwrijpe grond geproduceerd. Dat gebeurt in een productieproces waarin ruwe grond wordt gekocht. Deze ruwe grond wordt vaak voorzien van een nieuwe bestemming. De percelen worden eerst bouwrijp gemaakt en daarna functiegeschikt (woonrijp). De uitgeefbare percelen worden verkocht en de nieuw ontstane openbare ruimte wordt overgedragen aan bijvoorbeeld een vastgoedbedrijf en het onderhoud wordt gedaan door het betreffende bedrijf of gemeentelijke beheerseenheid.

Een grondbedrijf faciliteert mede de maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Het draagt bij aan het proces dat tot doel heeft het feitelijke gebruik van grond in overeenstemming met het maatschappelijk gewenste gebruik te brengen. De gemeente als publiek domein doet aan regie en kiest toepasselijke productievormen en zoekt daarbij de balans tussen het maatschappelijke en financieel optimum. 

Laten we hier nog eens goed over nadenken. Een pragmatische insteek van het college zou kunnen zijn om het instrument van het grondbedrijf voorlopig niet in te zetten. Dat is niet hetzelfde als het instrument afschaffen.

na de presentatie van Eelco Brinkman, vorige week, presenteerden twee deskundigen op het gebied van de Leidse Regio de ontwikkelingen op het terrein van de omgevingsvisie.

Wat betekent dit voor Voorschoten? Natuurlijk is Voorschoten een onderdeel van de Leidse Regio, maar ook van de Haagse Regio en van nog zo een handje vol regio's. 

Wel was de presentatie (onbedoeld?) een sterk pleidooi tegen samensmelting en voor samenwerking. "Dank zij de zelfstandige gemeenten, die hun eigen grenzen bewaken, is de Rijnlandroute onder de grond gekomen. Anders zou de regio onherroepelijk doormidden gesneden zijn" De lijn die ONS Voorschoten voorstaat. Samenwerken ja, fuseren nee. 

Naast deze opsteker nog een mooi citaat, voor aan de wand bij de tegeltjes met wijsheden: "de vergrijzing komt onze kant op". 

De gemeente Voorschoten wil oprecht dat burgers beter betrokken worden bij belangrijke keuzes en ontwikkelingen.

Voorbeelden waar het fout ging, waren er helaas teveel: Parkeren bij het Station, Verkeer in de Nassauwijk, Verkoop van pand aan de van der Waalslaan.

En zoals bureaucratische organisaties dat doen, is er een werkgroep in het leven geroepen, gevormd uit leden van de gemeenteraad. En zoals dat dan gaat, begint de werkgroep met het beschrijven van wat dat is: Burgers betrekken. 

Helaas wordt iets wat gewoon moet zijn - een werkwijze of een houding - met deze aanpak al snel een procedure, met stappen en criteria. Gaat dat werken? Waarom zou het nu wel werken, terwijl we al 7 jaar geleden een procedure met procesbeschrijving hebben gemaakt?

Ook (al dan niet ludieke) ideeën om "in de wijk" te vergaderen. Gasten uit te nodigen, jongeren debatten te organiseren. Dat gaat het ook niet worden.

ONS Voorschoten is van mening dat het betrekken van belanghebbenden (inwoners, omwonenden, organisaties en verenigingen, maatschappelijke clubs en instellingen, bedrijven en anderen) tot een grondhouding dient te behoren. Een grondhouding die moet leiden tot een aanpak met maximaal draagvlak. En tot voorstellen aan de gemeenteraad, waar dat draagvlak al bij geborgd is.

Het is de taak van de gemeenteraad om dit te eisen van het college en de ambtelijke organisatie. Toon aan dat er draagvlak is bij ieder relevant voorstel dat van het college komt. Dat is de taak van collegeleden: zorg voor voldoende draagvlak voordat het tot een voorstel aan de gemeenteraad komt.

Het is net als fatsoen. Daar is geen regel voor. Dat kan je niet in procedures en regels vatten. Dat moet je gewoon hebben (doen).