Voorschoten maakt deel uit van Holland Rijnland dat sinds 2002 op basis van een inventarisatie van knelpunten in de regio een programma van afspraken heeft gemaakt.

Daarin is onder meer gekozen voor één woonvisie, één woonruimteverdeling, één bouwscenario, één bedrijventerreinenstrategie, één regionaal verkeers- en vervoersplan en het gezamenlijk oppakken van de regionale ontwikkeling op het terrein van groen. In 2004 heeft de gemeenteraad van Voorschoten ingestemd met deze regionale afspraken. Het voordeel voor de deelnemende gemeenten is om gemeentegrens-overstijgende thema's aan te kunnen pakken. Verkeer houdt namelijk niet bij de gemeentegrens op. Mensen wonen en werken waar het kan en voor woningzoekenden is het een goede zaak, dat zij uit een regionaal aanbod kunnen kiezen in plaats van uitsluitend binnen de eigen gemeente.

Ruim voordat Voorschoten deel ging nemen aan de regionale samenwerking in Holland Rijnland, hanteerde de gemeente Voorschoten een percentage van 30% voor nieuw te bouwen sociale huurwoningen. En dit percentage is ook de norm binnen Holland Rijnland.

Zolang er nog grote wachtlijsten zijn voor sociale woningen, is het bijbouwen van nieuwe sociale woningen een absolute noodzaak. Want terwijl er voortdurend sociale woningen bijgebouwd worden, verdwijnen er ook veel sociale woningen van de woningmarkt. Dat blijkt dan ook uit het feit dat het aantal sociale huurwoningen in Voorschoten op 20% staat. En er is geen enkele leegstand in dit segment.

Wij waren dan ook heel verbaasd dat het bestuur van Holland Rijnland voorstelt om niet meer te gaan bouwen, maar het percentage te halveren.

Gelukkig gaan de gemeenteraden daar over. Dat gaat in de vorm van een zogenaamde "zienswijze" op het voorstel van de regio. Wij van ONS Voorschoten zijn dan ook heel trots op de gemeenteraad van Voorschoten die in meerderheid heeft besloten om niet mee te gaan in de verlaging van dit quotum, maar juist vast te houden aan het percentage van 30%.

Wilt u het debat nog eens terugzien, klik dan hier

Wilt u reageren, of iets vragen, stuurt u dan een bericht.

Hans Rasch

 

Wie weet nu precies wat er gaat gebeuren met de zogenaamde 3 Decentralisaties waar zoveel mensen het over hebben?

Wat houdt het in? Wat gaat er gebeuren? Wie raakt het?

In deze en komende colums wil ik daar samen met de lezers verder op ingaan, onder de titel: 3D 4 dummies

Wat er in grote lijnen gaat gebeuren, is dat:

  1. de financiering van de regelingen AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet gedecentraliseerd wordt van Rijk en Provincie naar de gemeente. Dit kan in principe met de huidige aanbieders gewoon doorgaan.
  2. de werkwijze en achterliggende principes zijn veranderd: "de kanteling". Dit houdt in dat er niet meer gekeken wordt naar de beperking waar een recht op een voorziening tegenover staat. Nu wordt gekeken naar de behoefte in relatie tot de eigen mogelijkheden van de hulpvrager. Ook wordt in de complexere situaties (met name in de jeugdzorg) met meerdere disciplines naar een situatie gekeken in sociale wijkteams (of teams Jeugd en Gezin, etc). Dit is positief: want iemand die het niet nodig heeft, krijgt dus geen voorziening. Dus geen huishoudelijke hulp op kosten van de gemeenschap voor iemand die dat makkelijk zelf kan betalen en organiseren. Dit is negatief: de drempel wordt hoger. Risico dat hulpvragers niet gehoord worden. Verlies aan banen bij zorgaanbieders. In het proces naar deze kanteling toe, ontstaat veel onzekerheid. Zowel bij de deeelnemers (clienten) als bij de zorgaanbieders.
  3. Het beoogde effect is een bezuiniging van tussen de 20 en 40% op de zorgkosten. In theorie kan die ook wel gerealiseerd worden door de combinatie van # 1 en 2. Echter het risico is dat de bezuiniging voorop komt te staan, waardoor de kanteling niet goed gaat werken. De gemeente schakelt dezelfde zorgverleners in, maar de omvang zal kleiner worden en het budget ook. Dat gaat banen kosten in die sector.

De grote vraag die nu voor ons ligt, is:

  • als de gemeente verantwoordelijk is voor deze drie gebieden, hoe maakt het de verantwoordelijkheid waar?
  • Waar gaat de gemeente de accenten leggen?
  • Waar gaat de gemeente op sturen?

Dit is overigens een worsteling waar alle gemeenten in Nederland mee zitten. En niemand weet wat het beste is. Mijn hoop is gevestigd op de professionals die daadwerkelijk de zorg verlenen.

Wilt u reageren of iets vragen? Stuur een berichtje.

Hans Rasch

 

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 26

Leden
Facebook Share
Deel website