We praten in Voorschoten allemaal over het openhouden van het zwembad. Maar er is veel meer aan de hand. We staan aan de vooravond van het behouden van de voorzieningen. Dat zegt Glenn Zeelt namens ONS Voorschoten. Ga er maar eens aanstaan: meer dan 40 gebouwen moeten duurzaam worden gemaakt. Tussen nu en 10 jaar moet er fors worden geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in een zwembad, een sporthal, een bibliotheek en scholen. En we weten ook, dat er veel gebouwen onvoldoende benut worden. De gemeente moet uitspreken wat zij wil voordat onomkeerbare besluiten worden genomen.

Het Wedde open houden

Voor de korte termijn moeten we weer geld hebben om Het Wedde open te houden. Maar geen overhaaste beslissingen. Er zijn mogelijkheden om de uitgaven te beperken. Het is een feit, dat het zwembad bijna 40 jaar oud is en we voor de keuze komen te staan om te renoveren. Dat gaat veel geld kosten. Doet de gemeente dat alleen of zijn er commerciële exploitanten te vinden die ook financieel hun steentje bijdragen. Met de VVD denken wij dat dat kan. En gaat dat niet lukken, dan moeten we goed kijken welke minimale zwemactiviteiten wij in Voorschoten willen behouden. Een nieuw en kleiner bad is dan bespreekbaar. Besef je welke zwembaden er in de regio zijn, dan moet je in de spiegel kijken en jezelf de vraag stellen of de gemeente wel een 25 meter bad moet en kan behouden.

Sporthal De Vliethorst vervangen

De sporthal is bijna 50 jaar oud en voldoet niet aan de sporttechnische eisen. Ook hier moet geïnvesteerd worden om een sport- en gymnastiekvoorziening te behouden. Maar waar komt de sporthal te staan? ONS Voorschoten vindt, dat we moeten kijken welke (sport)functies wij bij elkaar kunnen brengen om kosten te besparen. Dat doe je niet even. Daar is echt tijd voor nodig. Zou je sporthal De Vliethorst naar Het Wedde verplaatsen, dan heeft dat grote gevolgen voor het onderwijs. Dan moet je een nieuw gymnastieklokaal bouwen voor de scholen in en rond het centrum van Voorschoten. Is verplaatsen dan wel slim? Want ook dat kost wer extra geld.

40 gebouwen met een maatschappelijke functie

In Voorschoten zijn meer dan 40 gebouwen met een maatschappelijke functie. Oude en minder oude gebouwen. We weten, dat deze gebouwen duurzaam worden gemaakt en beter benut moeten worden. Dat gaat geld kosten. Dat geldt ook voor de schoolgebouwen. ONS Voorschoten vindt dat het de hoogste tijd wordt dat de gemeente uitspreekt wat zij met accommodaties wil. Door het slim combineren van activiteiten hoeft de bibliotheek niet te overwegen om de openstellingstijden te beperken. Bij een gebouw met een inloopfunctie van bijvoorbeeld 8.00 tot 23.00 uur staat de deur altijd open en kun je tussen die tijden altijd terecht. Voorbeelden genoeg in het land waar het al zo gaat. De gemeenteraad is aan zet om aan te geven wat hij wil. Dat valt goed te combineren met het nieuwe subsidiebeleid.

Er is voor 2019 een extra bedrag van 77.000 euro uitgetrokken voor minimabeleid in Voorschoten. Daarbij gaat het om de positie van onze inwoners met lage inkomens die grote moeite hebben om maandelijks de touwtjes aan elkaar te kunnen knopen. ONS Voorschoten steunt dit beleid van harte: we maken daarmee een belangrijke stap voorwaarts. MAAR.
Maar wij maken ons toch zorgen over ontwikkelingen die nog slechter uitpakken voor minima dan het nu lijkt. Het college ontkent dat niet. Landelijk wordt deze zorg ook uitgesproken. Nibud-modellen, waarmee vaak gerekend wordt, kunnen wel eens achter de feiten aanlopen. Er verandert namelijk heel veel tegelijkertijd: o.a. de verhoging van het lage BTW-tarief en de hogere energiebelasting, maar ook de huur- en zorgtoeslag wordt minder gecompenseerd.
Een door ONS Voorschoten met steun van CDA, PvdA en SP ingediende motie om begin 2019 naar de eerste effecten van het landelijk beleid te kijken haalde het niet: het College, de VVD, Groen Links en D66 willen in 2019 nog geen onderzoek doen. Wij zijn met stomheid geslagen! Niet verder kijken dan de neus lang is.
Wij hopen dat inwoners met een minimum inkomen die echt vast dreigen te lopen, op tijd de juiste weg weten te vinden om dit bij de gemeente kenbaar te maken. En lukt dat niet, laat het de fractie van ONS Voorschoten weten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

In de laatste raadsvergadering van dit jaar - op 13 december- stonden onderwerpen op de agenda die een opmaat vormen naar 2019 en verdere jaren. Graag gaan wij nu in op het agendapunt Schuldbeheersing. Op korte termijn kunt u een tweede bijdrage van ONS Voorschoten n.a.v. die raadsvergadering verwachten.
Het college heeft veel werk gemaakt van het opstellen van een uitgebreide nota Schuldbeheersing. Het schuldplafond wordt iets verlaagd en voor de periode t/m 2029 staat per jaar aangegeven hoeveel er maximaal geleend kan worden. Dat geeft duidelijkheid, maar: voor een deel is die duidelijkheid slechts schijn. Dat Voorschoten er financieel nog steeds niet sterk voorstaat, zeker niet gezien de ambities die er zijn, is bekend. Er zullen lastige keuzes moeten worden gemaakt. Hoeveel van die leen capaciteit is er daarbij beschikbaar om nog vrij over te besluiten en welk deel is nodig om alleen al de wettelijke verplichtingen na te komen? En op het moment dat besluiten genomen worden over het benutten van leencapaciteit: liggen alle onderwerpen waarover besloten moet worden dan tegelijkertijd ter besluitvorming voor? Het is niet reëel om dat te verwachten. En blijken raad en college de komende jaren sterk genoeg om ‘’nee’’ te zeggen tegen plannen waar geen geld voor is? Het zal moeten, zo simpel is het. De fractie van ONS Voorschoten heeft haar zorgen geuit over het feit dat in de nota Schuldbeheersing niets gezegd wordt over de periode na 2029, maar wel over solidariteit met colleges tot 2029. De verantwoordelijkheid die raad en college nu hebben gaat natuurlijk ook over de generaties Voorschotenaren die na ons komen. ONS Voorschoten heeft, als enige van alle fracties, gevraagd naar wat de Provincie ervan zou vinden als de maximale leencapaciteit helemaal gebruikt gaat worden. Dat is nu nog niet aan de orde en wij begrijpen heel goed dat je dat in samenhang met een jaarbegroting en jaarresultaten zal moeten zien, maar toch: de Provincie houdt de financiën van Voorschoten scherp in de gaten. In september en november heeft de Provincie dat in twee scherpe brieven aan de raad duidelijk laten weten. Het was toch de Provincie die Voorschoten onder preventief toezicht heeft gesteld in 2017? Het college heeft in antwoord op onze vragen toegezegd aan de Provincie om een reactie op de nota Schuldbeheersing te verzoeken. Naar aanleiding van een door de PvdA opgesteld en door CDA en ONS Voorschoten gesteund amendement heeft het college de formulering aangescherpt waarmee wordt aangegeven dat inkomsten uit de verkoop van onroerend goed in beginsel worden ingezet voor de verlaging van de schuldpositie van de gemeente.

ONS Voorschoten heeft als oppositiepartij vóór de Begroting 2019 van de gemeente Voorschoten gestemd. Dat was niet vanzelfsprekend, maar na het debat en de antwoorden van het college wel realistisch.

Opvallend

De coalitie VVD, Groen Links en D’66 heeft enorme ambities. Ambities die geld kosten en daar ontbreekt het nu aan. Op dit moment zijn deze voornemens nog maar nauwelijks in nieuw beleid vertaald. De betaalbaarheid daarvan zal niet eenvoudig worden. ONS Voorschoten zal deze ontwikkeling kritisch volgen. Onze eerste prioriteit is daarbij: de financiën van de gemeente moeten op orde komen en blijven. Het valt daarbij op dat het college veel van de uitdagingen die nog op onze gemeente afkomen wel benoemt, maar op welke manier het college vervolgens de begroting de komende jaren structureel sluitend gaat houden is niet duidelijk: de fractie van ONS Voorschoten maakt zich daar zorgen over. Het mag niet gebaseerd zijn op wishful thinking.

Verzoeken

Een belangrijk punt voor de fractie van ONS Voorschoten is: hoe kunnen we de gemeentelijke uitgaven beter beheersen. Hoe kunnen we zien waar kosten eventueel omlaag kunnen. Zo worden er wel eens reparaties of onderhoud verricht aan bijvoorbeeld wegen en fietspaden waarbij wij ons samen met veel inwoners afvragen: is het echt noodzakelijk. Moet het per se nu en kan het niet met wat minder of eenvoudiger. Het college heeft in reactie op onze vragen toegezegd scherper te zullen gaan toezien op nut en noodzaak van groot onderhoud. En op de communicatie hierover. Daarbij zal waar dat nodig is meer technische informatie beschikbaar komen. Op die manier kan de gemeenteraad beter gefundeerd beslissen over de noodzaak van deze uitgaves.
Wij hebben bij het college verzocht meer werk te maken van de mogelijkheden die subsidies bieden. Van de provincie, uit Den Haag of uit Brussel. Zoals andere gemeentes dat ook doen. Alleen de SP en de PvdA vonden dit geen goed idee.
ONS Voorschoten heeft wederom aangedrongen op het opnieuw bekijken van de verkeersvisie. Ondanks de verwachte verandering van de verkeersstromen willen het college en alle andere partijen in de raad daar niet aan. Dat zal nog tot veel discussie gaan leiden, want er is alle aanleiding toe.

Tijdens de Algemene Beschouwingen in het kader van de begroting 2019 van de gemeente Voorschoten, geeft ONS Voorschoten aan dat we nog lang niet de teugels kunnen laten vieren.

De financiën blijven een punt van zorg. Het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven is kwetsbaar en de reserves zijn te krap. En aangezien er voor iedere besteding geld geleend moet worden, is een grote terughoudendheid op het terrein van investeringen noodzakelijk.

Er moet op korte termijn perspectief geboden worden voor de mensen die al veel te lang wachten op een betaalbare sociale huurwoningen. ONS Voorschoten roept het college op, om samen met de woningbouw corporaties met een concreet actieplan te komen.

Een blijvend punt van zorg is het te vaak ontbreken van samenhang tussen de verschillende plannen van het college. Dat kan en moet beter.

De onzekerheid omtrent zwembad, sporthal, cultureel centrum en bibliotheek mag niet langer voortduren. Daarom pleit ONS Voorschoten voor een accommodatie nota waarin al deze vraagstukken in hun samenhang worden aangepakt.

De integrale tekst van de Algemene Beschouwingen kunt u via de onderstaande koppeling lezen.

Bijlage(n):
Download this file (2018-11-08 Algemene Beschouwingen bij de begroting voor 2019.pdf)Algemene Beschouwingen[ ]82 kB