1. Regionale samenwerking. 

De meeste in de raad vertegenwoordigde partijen hebben in hun verkiezingsprogramma, in verschillende nuances, de onwenselijkheid geuit van de brede diversiteit aan partners waarmee de gemeente Voorschoten gemeenschappelijke regelingen is overeengekomen.

ONS Voorschoten stelt voor om in een Raadsakkoord de volgende afspraak op te nemen:

Het beleid zal zijn gericht op reductie van het aantal verschillende partners waarmee gemeenschappelijke regelingen zijn overeengekomen, in aanvulling op het al bestaande beleid gericht op kwaliteit en kostprijs. De concretisering van dit beleid zal eerst worden uitwerkt in een Startnotitie met daarin opgenomen een integrale aanpak van de structuur van het totale pakket aan samenwerkingsverbanden, met inbegrip van hun onderlinge samenhang. Bij het opstellen van deze Startnotitie zal actief worden gezocht naar raadsbrede steun.    

  1. Zelfstandigheid. 

ONS Voorschoten stelt voor om in een Raadsakkoord de volgende afspraak op te nemen:

Voordat er door de raad een besluit genomen kan worden over een eventuele bestuurlijke fusie met een of meer andere gemeenten zal er eerst een breed maatschappelijk debat in de gemeente gevoerd gaan worden over dit voornemen. Over de wenselijkheid, over de beoogde en voorziene resultaten, over kansen en risico’s en over eventuele andere opties. De uitkomst van dit debat zal zwaar meewegen in het uiteindelijke besluit, maar zal niet per definitie bepalend zijn.

Voor wat betreft de criteria waaraan een maatschappelijk debat in Voorschoten moet voldoen: dit wordt nader uitgewerkt in een raadsbreed gedragen akkoord over de Bestuursstijl. De raad heeft inmiddels de ambitie uitgesproken om, onder begeleiding van de burgemeester, tot een dergelijk akkoord te komen, wat ook geldt voor een akkoord over de bestuurscultuur. 

 

  1. Financiën. 

De rente die de gemeente Voorschoten zal gaan betalen over in de toekomst (periode 2018-2021) nieuw af te sluiten leningen (waaronder herfinanciering) kan hoger blijken te zijn dan tot nu toe is aangenomen. In dat geval zullen de financieringskosten van leningen hoger uitvallen dan in de programmabegroting 2018-2021 van de gemeente Voorschoten is geprognotiseerd. De effecten van de door de raad besloten extra aflossingen van in totaal EUR 3,4 miljoen (2018: EUR 600.000, 2019: EUR 600.000, 2020: 1.100.000, 2021: 1.100.000) moeten hier nog in de programmabegroting worden opgenomen. 

ONS Voorschoten stelt voor om in een Raadsakkoord de volgende afspraak op te nemen:

De jaarlijkse lasten zoals opgenomen in het taakveld 0.5 Treasury (pag. 227 van de programmabegroting 2018-2021 van de gemeente Voorschoten) en daar nog aan toe te voegen de effecten van EUR 3,4 miljoen extra aflossing zullen niet worden overschreden.

En tevens: de omvang van het saldo (per einde jaar) openstaande vaste geldleningen zal niet hoger zijn dan zoals deze is opgenomen in de balansprognose in de programmabegroting 2018-2021 (pag.146) waarbij geldt dat de voornoemde extra aflossing nog moet worden afgetrokken van het saldo openstaande vaste geldleningen per einde jaar uit de programmabegroting. 

Toelichting: om te realiseren dat de geprognotiseerde in het taakveld 0.5 Treasury opgenomen jaarlijkse lasten als een maximaal plafond gelden, zal in het geval dat de werkelijke rente hoger blijkt te zijn dan geprognotiseerde rente (met als gevolg dat bovengenoemde lasten worden overschreden) de som van de uitstaande leningen in dat jaar toereikend moeten worden verlaagd.  

  1. Wonen 

Het belang van het bouwen van betaalbare woningen voor starters en ouderen wordt door alle partijen onderkend (bron: de zeven verkiezingsprogramma’s, gemeenteraadsverkiezingen 2018). Er is geen consensus over de elementen van verdere invulling: Hoeveel woningen, wanneer te bouwen, wat voor soort woningen, koop of huur, sociale woningbouw of vrije markt, prijsniveau, locatie. 

ONS Voorschoten stelt voor om in een Raadsakkoord de volgende afspraak op te nemen: 

Er zal een breed maatschappelijk debat in de gemeente gevoerd gaan worden over woningbouw, uiterlijk te voltooien in het eerste kwartaal van 2019, gericht op zo veel mogelijke  nadere invulling van voornoemde nader te bepalen elementen, maar in ieder geval inhoudende: de bouwlocatie(s), de aantallen en het prijsniveau. De uitkomst van dit debat wordt zo veel mogelijk opgenomen in een nieuwe Woonvisie. 

  1. Omgevingswet 

Naar verwachting zal de centrale overheid in 2019 de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vaststellen, in de periode daarna zal de Omgevingswet in werking treden.  Als uitvloeisel van de Omgevingswet zal de gemeente, wellicht in een brede regionale samenwerking, een omgevingsvisie moeten opstellen. Daarop voorsorterend wordt op dit moment door de WODV en het college gewerkt aan een voor de gemeente Voorschoten geldend programmaplan invoering Omgevingswet 2018. 

ONS Voorschoten stelt voor om in een Raadsakkoord de volgende afspraak op te nemen: 

Voor de nieuwe Omgevingsvisie zal eerst een Startnotitie worden opgesteld, bij het opstellen van deze Startnotitie zal actief worden gezocht naar raadsbrede steun. 

  1. Energietransitie. 

In vervolg op het onder punt 5. genoemde over de NOVI: deze Nationale Omgevingsvisie bevat ook de strategische opgave energietransitie. 

ONS Voorschoten stelt voor om in een Raadsakkoord de volgende afspraak op te nemen:

Voor  het opstellen van het voor Voorschoten geldende beleid op het gebied van energietransitie, zoals dat voortvloeit uit de bij de NOVI behorende verplichtingen, zal eerst een Startnotitie worden opgesteld. Bij het opstellen van deze notitie zal actief worden gezocht naar raadsbrede steun. Bij besluiten ten aanzien van nieuwbouw en energietransitie moet geprobeerd worden bestaande woningbouw hierin zo veel mogelijk te betrekken. 

  1. Verkeer. 

ONS Voorschoten stelt voor om in een Raadsakkoord de volgende afspraak op te nemen;

Er worden met de regio maatregelen genomen om de doorstroming van verkeer door Voorschoten te bevorderen. 

  1. Veiligheid. 

ONS Voorschoten stelt voor om in een Raadsakkoord de volgende afspraak op te nemen:

De veiligheid van de rotonde bij het gemeentehuis wordt extra en versneld onder de loep genomen. 

  1. Wie het financieel minder heeft. 

ONS Voorschoten stelt voor om in een Raadsakkoord de volgende afspraak op te nemen:

Wie het langdurig financieel minder heeft wordt geholpen om mee te doen. We voeren een eigentijds minimabeleid als uitkomst van de sociale conferentie 2017. 

  1. Voorzieningenniveau. 

ONS Voorschoten stelt voor om in een Raadsakkoord de volgende afspraak op te nemen:

Er wordt een nieuwe accommodatievisie geschreven. Voorafgaande wordt een Starnotitie opgesteld waarbij het optimaliseren van gebruik van gebouwen het vertrekpunt is. Er komt duidelijkheid over de toekomst van zwembad het Wedde, het Cultureel Centrum en de IJsbaan. Bij het opstellen van deze Startnotitie zal actief worden gezocht naar raadsbrede steun.

Pin It