Door het grote tekort aan sociale huurwoningen is de wachttijd in de regio Holland Rijnland opgelopen tot gemiddeld 6,6 jaar.
In het verleden heeft Woningbouwvereniging de Sleutels woningen verkocht met een “koopgarant-regeling”. Dat houdt in dat woningen voor een aantrekkelijke prijs aan particulieren verkocht worden, maar dat wanneer de nieuwe eigenaar de woning weer van de hand wil doen, deze de woning eerst aan de Sleutels moet aanbieden voor dezelfde prijs (inclusief inflatiecorrectie, plus woningverbetering) als waarvoor deze is gekocht. Hierdoor wordt speculatie met sociale woningen voorkomen.
Ondanks dat deze regeling voor starters op de koopwoningmarkt een aantrekkelijke regeling was, stopt de sleutels met het verkopen van woningen, omdat de wachttijden in de regio te ver oplopen.
De Sleutels koopt de woningen wel nog terug, maar doet deze dan meteen in de verhuur, zodat op termijn er 388 woningen in de sociale verhuur bij kunnen komen.

Woensdag 27 juni heeft ONS Voorschoten haar zes wekelijks spreekuur gehouden. Het thema was de nieuwbouwwijk Starrenburg III. Velen wisten de weg naar het gebouw van Scouting Leif Erikson te vinden. Ons Voorschoten spreekt van een geslaagde bijeenkomst en stelt vast dat het houden van spreekuren in de wijk een groot succes is.

Naar verwachting worden de eerste werkzaamheden voor Starenburg III die met de bouw van woningen te maken hebben eind 2019 gestart. Vele aanwezigen hebben behoefte om te weten wat er gaat gebeuren in hun ‘achtertuin’. ‘Ze missen informatie is het gevoel. Dat vraagt van de gemeente en de projectontwikkelaars actie’ zegt Hans van der Elst, fractie voorzitter van ONS Voorschoten. Laten we leren van het bouwproject ‘Het Arsenaal’ aan de Leidseweg Noord en heel actief communiceren waar we mee bezig zijn.

De vragen van de bezoekers gingen in eerste instantie over de bouwideeën die er leven. Er komen ruim 300 woningen en de wijk krijgt een ‘dorps karakter’. Daar staat inmiddels informatie over op de website van de gemeente. Veel aandacht wordt gevraagd voor de periode tijdens de bouw.

Leg een bouwweg aan, die niet door Starrenburg II loopt, maar direct aansluit op de Veurseweg. De Zuiderzichtlaan leent zich niet voor zwaar verkeer (smal en parkeermogelijkheden in de wijk zijn al beperk) en de fietsroute naar de school De Vos moet niet extra belast worden. ONS Voorschoten is het daarmee eens en gaat hierover met het college in gesprek. Ook de vraag waar de bouwketen komen te staan vinden de omwonenden belangrijk.

Verkoop drie locaties Vlietwijk: groen wint van stenen

Wie jaarlijks geld moet toeleggen op eigendommen en het bezit van gebouwen niet als een noodzaak ziet kan ze maar beter verkopen in plaats van verlies te leiden. Dat zijn de overwegingen geweest om drie locaties als gemeente te verkopen: locatie v.d. Waalslaan, locatie Raadhuislaan en locatie De Vlietschool/De Vos. ONS Voorschoten heeft dat plan gesteund, ondanks dat niet iedereen daar blij mee is. Maar bewoners hebben meer bereikt dan zij denken.

Van de Waalslaan

Er is met de werkgroep Groen Spelen van der Waalslaan en omwonenden veel gesproken. In eerste instantie was het plan om het hele plantsoen met woningen te bebouwen, nu gaat het er heel anders uitzien. Dat is de verdienste van de inzet van vele vrijwilligers. ONS realiseert zich, dat de bewoners meer willen dan ze gekregen hebben, maar de gemeente moet met veel zaken rekeninghouden: geld, groen en bebouwing. Er blijft 80% van het oppervlakte groen, met recreatiefunctie. Dat betekent heel veel: de bewoners hebben hun plannen grotendeels gehonoreerd gezien en het huidige stukje bebouwde grond blijft voor bebouwing beschikbaar. Een offer wordt ook gebracht: woningbouw volgens het oorspronkelijke plan zou ook mensen die een woning zoeken gelukkig hebben gemaakt. Die worden nu teleurgesteld. Groen heeft het daar van stenen gewonnen.
Wat daar ook gaat gebeuren: de projectontwikkelaar moet altijd met de omwonenden overleggen voordat er een plan bij de gemeente wordt ingediend. Dat is in een contract vastgelegd.

Locatie Raadhuislaan

De verkoop van gebouwen en grond betekent, dat de huidige gebruikers (o.a. sportschool Goederaad) een huuropzegging hebben gekregen. Dat zij daar niet blij mee zijn is logisch. De verkoop heeft inderdaad een geschiedenis, waar verschillend over wordt gedacht. Ook voor deze gebouwen geldt: het onderhoud kost veel meer dan het oplevert en de gebouwen zijn uit de jaren zestig. Het sportinstituut heeft de komende 5 jaar de tijd om naar een andere locatie te zoeken. ONS Voorschoten heeft het college gevaagd om Sportinstituut Goederaad daarbij te helpen. Zij verdienen dat ook, want het instituut heeft een belangrijke maatschappelijke functie en heeft als doelgroep heel andere bezoekers dan de gemiddelde sportschool. Jeugd en ouderen weten wekelijks de weg naar Goederaad te vinden. En dat zou zo moet zo blijven.

Locatie Einsteinlaan

De voormalige school staat al vele jaren leeg. Hier zullen naar het zich laat aanzien woningen worden gebouwd. Daarmee krijgt de locatie weer een gezicht. Ons Voorschoten hecht er aan dat de woningen zo veel als mogelijk betaalbare sociale huurwoningen worden, zodat hiermee een kleine bijdrage geleverd wordt aan het verminderen van de lange wachtlijsten.

ONS Voorschoten herkent in het coalitieakkoord 2018-2020 dat het nieuwe college van Voorschoten gesloten heeft in grote lijnen en in eerste aanzet een realistische toonzetting. Wij ondersteunen de hoge prioriteit die aan het verdere herstel van de gemeentelijke financiën gegeven wordt maar zien daarbij tegelijkertijd de grote opgave waar de gemeente de komende jaren voor staat. Oriëntatie op de Leidse regio wat gemeenschappelijke regelingen betreft met behoud van ondersteunende en uitvoerende taken door de WODV vormt wat ons betreft een verstandige eerste aanzet van keuzes die gemaakt moeten worden. Het behoud van een bestuurlijk onafhankelijk Voorschoten staat daarbij voor ONS Voorschoten centraal. Het belang dat het nieuwe college hecht aan participatie van de lokale samenleving ondersteunen wij ten volle.

Wij zijn kritisch op de combinatie van torenhoge ambitie die de nieuwe coalitie op de vele taakvelden ten toon spreidt gekoppeld aan de in realistisch perspectief geplaatste beperkte financiële mogelijkheden. Er wordt daarbij in dit akkoord wat de financiering van de voornemens betreft wel erg zwaar ingezet op het vinden van alternatieve kostendragers en het maken van creatieve keuzes.

Een nieuw team van wethouders treedt aan: allen met lokale politieke ervaring en persoonlijkheden die open staan voor samenwerking en overleg. Ondanks de kennelijke frictie tussen ambitie en financiële mogelijkheden biedt het coalitieakkoord ONS Voorschoten voldoende aanknopingspunten om een constructieve samenwerking met het nieuwe college tegemoet te zien waarbij keuzes zullen moeten worden gemaakt.

Hans van der Elst
Fractievoorzitter ONS Voorschoten

ONS Voorschoten heeft in het Verkiezingsprogramma aangegeven, dat wie het financieel minder heeft steun moet krijgen. Ook investeren in de jeugd vindt ONS Voorschoten erg belangrijk. Daarom heeft de partij afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering van harte ingestemd met het voorstel om het Kindpakket voor mensen die het wat minder hebben te verruimen.

De jeugd moet kansen krijgen om met hun leeftijdgenootjes mee te kunnen doen. Dat betekent dat zij bij voorbeeld lid van een (sport)vereniging moet kunnen worden. Dat is belangrijk voor de kinderen, de ouders en de verenigingen. Talenten moeten zich kunnen ontwikkelen’. 

Daarom heeft Glenn Zeelt van ONS Voorschoten gepleit om kinderen in de gelegenheid te stellen naast het zwemdiploma A, ook B te kunnen halen. En ONS Voorschoten is dan ook blij, dat het college het voorstel van ONS Voorschoten heeft overgenomen te onderzoeken of het financieel mogelijk is.

Het gaat er om, dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen zij die het financieel moeilijk hebben en zij die het wel kunnen betalen. Zou de financiële bijdrage van de gemeente zich tot alleen het behalen van het A diploma beperken, dan is er toch sprake van een verschil. En als het om jeugd gaat wil ONS Voorschoten dat zeker niet.