ONS Voorschoten wil direct contact met inwoners en organisaties.

Een aantal bezoekers uit Noor Hofland grepen de kans aan om hun vragen te stellen of hun verhaal te doen tijdens ONS spreekuur in de wijk.

Traditiegetrouw zaten de leden van de fractie en de wethouder van ONS Voorschoten weer met koffie klaar om met de inwoners van Voorschoten in gesprek te gaan.

Uit de verschillende vragen en opmerkingen viel het terugkerend punt van de slecht communicerende en moeilijk bereikbare gemeente op. Volgens een bezoeker: "de laatste vijf jaar lijkt het wel erger te zijn geworden". En een andere zei: "het lijkt wel of onze brieven en mailtjes in een zwart gat verdwijnen. Er komt niets terug!"

Een aantal bewoners van de Leidseweg Noord vroeg hoe het zat met de Hoflandbrug. Volgens hen zou het zo veel oplossen wanneer die brug meegenomen kon worden bij het ontwikkelen van oplossingen voor de verkeersoverlast in het stuk tussen de Trompweg en de Haagweg. "Maak een cirkel, waarbij automobilisten vanuit de Leidseweg richting de Haagweg Voorschoten uitgaan en via de 5 Meilaan en de Hoflandbrug Voorschoten ingaan. Dan halveer je in een klap het verkeer op de Leidseweg Noord, met minimale toename van overlast elders.

Dit zijn zeker punten waar onze fractie mee aan de slag gaat. Want iedere mogelijkheid om de dienstverlening of om de verkeerssituatie te verbeteren moet aangegrepen worden. Vooral wanneer het gewoon een geval van goed fatsoen en gezond verstand betreft.

 

  1. Regionale samenwerking. 

De meeste in de raad vertegenwoordigde partijen hebben in hun verkiezingsprogramma, in verschillende nuances, de onwenselijkheid geuit van de brede diversiteit aan partners waarmee de gemeente Voorschoten gemeenschappelijke regelingen is overeengekomen.

ONS Voorschoten stelt voor om in een Raadsakkoord de volgende afspraak op te nemen:

Het beleid zal zijn gericht op reductie van het aantal verschillende partners waarmee gemeenschappelijke regelingen zijn overeengekomen, in aanvulling op het al bestaande beleid gericht op kwaliteit en kostprijs. De concretisering van dit beleid zal eerst worden uitwerkt in een Startnotitie met daarin opgenomen een integrale aanpak van de structuur van het totale pakket aan samenwerkingsverbanden, met inbegrip van hun onderlinge samenhang. Bij het opstellen van deze Startnotitie zal actief worden gezocht naar raadsbrede steun.    

  1. Zelfstandigheid. 

ONS Voorschoten stelt voor om in een Raadsakkoord de volgende afspraak op te nemen:

Voordat er door de raad een besluit genomen kan worden over een eventuele bestuurlijke fusie met een of meer andere gemeenten zal er eerst een breed maatschappelijk debat in de gemeente gevoerd gaan worden over dit voornemen. Over de wenselijkheid, over de beoogde en voorziene resultaten, over kansen en risico’s en over eventuele andere opties. De uitkomst van dit debat zal zwaar meewegen in het uiteindelijke besluit, maar zal niet per definitie bepalend zijn.

Voor wat betreft de criteria waaraan een maatschappelijk debat in Voorschoten moet voldoen: dit wordt nader uitgewerkt in een raadsbreed gedragen akkoord over de Bestuursstijl. De raad heeft inmiddels de ambitie uitgesproken om, onder begeleiding van de burgemeester, tot een dergelijk akkoord te komen, wat ook geldt voor een akkoord over de bestuurscultuur. 

ONS Voorschoten inloopspreekuur in Vlietwijk 4 april

Wanneer: Woensdag 4 april 2018
Waar: Clubhuis Avanti
Adres: Raadhuislaan 45 
Tijd: 19.30 – 21.00 uur.

ONS Voorschoten wil direct contact met inwoners en organisaties. Bezoek ONS inloopspreekuur. Maak kennis met onze nieuwe fractie. Deze bestaat de komende vier jaar uit drie personen. Deel met ons zaken die u bezighouden.

We zijn dit keer in Vlietwijk. Laat ons weten welke punten in uw wijk voor u aandacht vragen. We gaan er graag met u over in gesprek.

We ontmoeten u graag.

Namens de fractie,

Hans van der Elst

Wij danken onze huidige raadsleden Jan Smit, Alphons Eversteijn, Joost van Eysden en Ans Schrijver(niet aanwezig) voor hun inzet gedurende de afgelopen raadsperiode.

ONS Voorschoten dankt de 1518 mensen die op ONS Voorschoten hebben gestemd. U heeft een vernieuwde fractie het vertrouwen gegeven. De leden van de fractie zijn u daar dankbaar voor. Wij gaan ons best doen zo veel als mogelijk is van ons programma te realiseren. Nu hebben wij een zetel minder, maar meer energie om de komende vier jaar er voor te gaan! Help ons, steun ons en kom met ideeën. Graag zelfs.